Näringslivsutveckling

Attrahera flera

Attrahera flera är ett samverkansprojekt inom Umeåregionen och handlar om att paketera och sälja regionen på ett sätt som attraherar kompetens, nya företag samt ökar förutsättningarna för befintliga företag att växa. Projektet ska ge företagen bättre förutsättningar att minska sårbarheten, utveckla stödstrukturer och nya affärsmodeller. Utifrån företagens behov ska projektet bidra till att utveckla företagens konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt. Projektet ska arbeta horisontellt över kommungränserna med att koppla samman företag, organisationer, kompetenser och företagsfrämjare. Projektet utvecklar stödjande kluster och ekosystem där näringslivet, kommunerna och privata aktörer ”samagerar” för att hitta idéer och hållbara lösningar på gemensamma utmaningar. Attrahera flera pågår i tre år från 1 januari 2023 till 31 december 2025 och är medfinansierat av Region Västerbotten och Europeiska Regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket med syftet att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Thriving Northern Capacities

Tillsammans med RISE ska Nordmalings, Robertsfors och Vännäs kommuner, identifiera gemensamma fokusområden inom grön omställning samt hitta och testa metoder för gemensamt resursutnyttjande och lärande. Projektet syftar till kapacitetsökning hos mindre och medelstora kommuner genom.

  • Strategisk dialog mellan kommunerna
  • samlad analys av gemensamma fokusområden
  • relevant inspiration
  • hitta nya former för att utbyta kunskap och dela resurser
  • testa nya lösningar.

Projektet bidrar med en gemensam arena för strategisk dialog mellan kommunerna, analys av gemensamma utmaningar och möjliga fokusområden.

Sidan publicerades