Diskussionsfrågor till utbildningen Normstorm


Efter att ha gått utbildningen Normstorm finns mycket att diskutera. Använd gärna dessa frågor som stöd under arbetsplatsträffar eller andra diskussionssammanhang. Frågorna är uppdelade efter de fyra rum som utbildningen Normstorm bygger på.

Rum 1 Receptionen - grundläggande begrepp för jämställdhetsarbete

 • Vad betyder jämställdhet? Har vi alla samma uppfattning om vad jämställdhet faktiskt betyder?
 • Vad har jämställdhet med makt att göra?
 • Vad finns det för vinster med ett jämställdhetsarbete? Vad skulle vi som verksamhet/företag kunna vinna på att starta upp/utveckla vårt jämställdhetsarbete?
 • Vad innebär jämställdhetsintegrering? Arbetar vi på vår arbetsplats med att integrera jämställdhet i vårt arbete på något vis? I så fall hur? Eller varför inte?
 • Vad är normer för något? Vilka normer, positiva och/eller negativa, har vi på vår arbetsplats?
 • Genussystemets isärhållande av grupperna kvinnor och män får många konsekvenser för både samhälle och individ, vilka kan ni komma på?

Rum 2 Fikarummet -

koppling mellan arbetsplatsens uttalade jämställdhetsarbete och vardagliga samtal om kön och genus på arbetsplatsen

 • Hur kan jargong kring hur kvinnor och män brukar vara bidra till att begränsa individers handlingsutrymme på en arbetsplats?
 • Hur speglas egna erfarenheter av kön i samhällsstrukturer rörande kön? Det kan vara både gynnsamt och problematiskt att tolka samhällsstrukturerer genom egna erfarenheter när vi ska prata om genus på ett strukturellt plan/samhällsplan — på vilka sätt?
 • Hur tycker ni att ansvarsfördelningen av arbetsplatsers jämställdhetsarbete ska se ut? Vilken roll har ledningen och vilket ansvar har medarbetarna?
 • Andelen anmälda fall av trakasserier på arbetsplatsen motsvarar inte den faktiska förekomsten av trakasserier, det finns ett stort mörkertal. Varför är det så få som väljer att anmäla?
 • Vad kan vi som individer göra om vi märker att en kollega blir utsatt för våld i sin relation?

Rum 3 Ledning- och rekryteringsrummet - jämställd arbetsmarknad och rekrytering

 • Arbetsmarknaden är horisontellt könssegregerad, det vill säga kvinnor och män återfinns inom skilda sektorer och yrken. Varför ser det ut så här?
 • Varför är könsmärkning av olika yrken ineffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv?
 • Arbetsmarknaden är även vertikal könssegregerad, män återfinns oftare inom chefspositioner än kvinnor. Hur kan detta påverka vår syn på ledarskap och de egenskaper vi anser att en god ledare bör ha?
 • Personer av ett annat kön än majoriteten på en arbetsplats kan uppleva att de får agera symbol för sitt kön, vad innebär detta?
 • Vad kan arbetsgivare och arbetsplatser göra för att på längre sikt få fler arbetssökande av det kön som är underrepresenterat på arbetsplatsen?

Rum 4 Konferensrummet - fördjupande kunskaper för framgångsrikt jämställdhetsarbete

 • Härskartekniker är praktiker som används för att utöva makt över någon. Att förstå och göra härskartekniker synliga innebär att effekterna av dem kan motarbetas. Ge exempel på några härskartekniker och motstrategier för dem.
 • Hur kan vi jobba förebyggande med hjälp av bekräftartekniker (läs mer om bekräftartekniker i stödmaterialet under "Härskartekniker")?
 • Varför uppkommer ofta ett motstånd vid ett jämställdhetsarbete? Ge något exempel på hur motstånd mot jämställdhetsarbete kan visa sig.
 • Kan vi alltid mäta jämställdhet i siffror? Vilken skillnad finns på kvantitativa och kvalitativa perspektiv på jämställdhet vid jämställdhetsarbete på arbetsplatsen och hur kan dessa perspektiv komplettera varandra?
 • Varför är det viktigt att komma ihåg att metoder för jämställdhetsarbete så som exempelvis insamling av könsuppdelad statistik, kartläggningar och jämställdhetsplane inte är mål i sig?
 • Hur kan vi som medarbetare "göra jämställdet" direkt i våra dagliga interaktioner?

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.