Genomförda aktiviteter

För genomförda aktiviteter år 2011, se underrubriken till vänster. Här kommer de för år 2012 och 2013:

Normstorms webbutbildning om jämställdhet i arbetslivet

På uppdrag av Vindelns kommun har projektet tagit fram en grundutbildning i genus och normer som är helt webbaserad. Utbildningen riktar sig till både arbetsgivare och anställda inom Umeåregionen, både privat och offentlig sektor och ligger tillgänglig på Umeåregionens hemsida. Vi arbetar nu med att sprida denna utbildning runt om i regionen och Sverige. Till utbildningen.

Teaterworkshops på Fridhemsgymnasiet

Under mars 2013 genomförde projektet i samarbete med skådespelare workshops kring normer för gymnasieelever på Fridhemsgymnasiet. Dagen anordnades av Röda Korset.

Nätverket Normstorm utvidgas

I mars 2013 hade nätverket som projektet bildade efter kursen 'Genus, Makt och Samhälle' vid UCGS sin tredje träff. Även kursdeltagare från den senaste omgången av Genus, makt och samhälle deltog. Nätverket lever kvar efter projekt Normstorms slut och kommer att träffas två gånger per år.

Samarbete med Kulturhuvudstad 2014

Projektet samarbetade med projektet "Genus, konst och arbetsliv - ett forskningsprojekt" som vill undersöka nya och kreativa metoder att arbeta med jämställdhet i arbetslivet.

Jämställdhet på boenden för ensamkommande flyktingbarn i Robertsfors

Under hösten utbildades personalen på boendena Vega och Nova i Robertsfors i jämställdhet, ett arbete som forsatte med handledning och genomförande under våren.

Filmvisning i samarbete med Rfsl Umeå

Under hösten startade Rfsl med stöd av Normstorm upp en filmklubb som visar HBTQ-filmer som sällan visas på stora arenor. Filmerna visas på Mariehemsgården för allmänheten ca en gång i månaden. Detta är en del i arbetet med att inför kulturhuvudstadsåret 2014 få ett mer HBTQ-vänligt samhälle i Umeå.

Halvdag i Nordmaling

Den 14 februari anordnade Nordmalings kommun i samarbete med Projekt Normstorm i Umeåregionen en förmiddag om jämställdhet, bemötande och retorik. Förmiddagen bjöd på teaterföreställning samt föreläsning i härskartekniker och motstrategier för dessa samt diskussioner om genus och jämställdhet på arbetsplatsen.

Normkritisk pedagogik för förskolor i Vindeln och Umeå

Normstorm anordnade under hösten 2012 och våren 2013 processutbildningar för förskolepedagoger i Umeå och Vindeln. Detta tillsammans med stiftelsen Friends.

Kurs: Genus makt och samhälle gavs igen

Efter en mycket uppskattad omgång hösten 2011 gav Umeåregionen tillsammans med Umeå kommun kursen Genus makt och samhälle igen hösten 2012. Anmälda vad chefer och politiker från Umeåregionens förvaltningar. Kursen gav teoretiska och praktiska verktyg för målinriktat arbete med jämställdhet inom offentlig organisation.

Jämställdhetsdag för Vega och Nova i Robertsfors

Boendena för ensamkommande flyktingbarn i Robertsfors startade i december en utbildning för personalen i genus och jämställdhet. Utbildningsdagen följs upp med handledningssamtal under våren 2013.

Jämställt Städ- och verksamhetsservice

Umeå kommuns Städ- och verksamhetsservice har under 2012 påbörjat en omfattande satsning tillsammans med Normstorm och Ledningskraft där både personal och chefer utbildats i jämställdhet. Detta arbete fortskrider med diskussioner tillsammans med ledningsgrupp om hur det fortsatta jämställdhetsarbetet ska se ut och realiseras. Ledningsgruppen har nu lagt upp en strategisk plan för deras fortsatta arbete.

Genus i jobbannonser, Umeå

Personer inom personalfunktionen, Umeå kommun samlas en halvdag för att fokusera på jobbannonser och genus. Vi samtalar kring hur vi skriver annonser idag, analyserar annonser ur ett genusperspektiv och pratar förändrar mallar så att genusperspektivet alltid finns med.

Slutseminarium och framtidsdag!

Projektet närmar sig sitt slut - men det gör inte det fortsatta jämställdhetsarbetet i Umeåregionen! Den 8 november lyftte vi de erfarenheter projektet har gjort och diskuterade hur vi kan utveckla regionens arbete med jämställdhet ytterligare. Talare under dagen var Mona Sahlin, f.d partiordförande, Malin Rönnblom, stats- och genusvetare samt utvärderare Elfrida Bergman. Dagen förgylldes extra av strålande teaterinsatser av Elvira Lander och Andreas Södermark.

Arbetsmarknadsdagar på Artediskolan, Nordmaling

Projekt Normstorm medverkade med tankeväckande aktiviteter om utbildningval och normer för högstadieelever. Studiebesök på lokala företag och verksamheter. Detta i samarbete med studenter från Kulturanalysprogrammet, Umeå Universitet.

Arbetsmarknadsdagar på Reforsskolan i Vindeln samt Castorskolan i Bjurholm

Projekt Normstorm medverkade med tankeväckande aktiviteter om utbildningval och normer för högstadieelever. Studiebesök på lokala företag och verksamheter. Detta i samarbete med studenter från Kulturanalysprogrammet, Umeå Universitet.

Genusperformance på Kommunstyrelseseminariet

Under pågående föreläsning på scenen överraskade en teatergrupp publiken genom att ta över rummet och spela upp scener från arbetslivet med fokus på makt, jämställdhet och härskartekniker. Efter teatern ställdes diskusionsfrågor till regionråd, Normstorm och teatergrupp.

Normdiskuterande workshops på NTI-gymnasiet i Umeå

Skådespelare utmanade 60 elevers föreställningar om kön och arbetsliv.

Fördom och Stolthet

I samarbete med RFSU Umeå tog projektet upp ForumSKILL som föreläste om kön, kärlek, sexualitet och HBTQ för personal och brukare som arbetar inom dagliga verksamheter i Umeå. En mycket trevlig dag med övningar, filmvisning, fotoutställning och många givande samtal.

Komatsu Forest jämställdhetssatsar

Under våren och hösten har Normstorm genomfört en utbildningsinsats på Komatsu Forest. All personal har fått föreläsning kring normer, genus, jämställdhet och cheferna har gått en processutbildning i genus/normer kopplat till rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsplatskultur.

Lekfull och tankeväckande halvdag om jämställdhet för Steget Vidare

Tillsammans med två teaterpedagoger och jämställdhetsansvariga på "Steget Vidare" anordnade projektet en workshop för all personal inom detta samverkansprojektet.

Kreativ workshop under VIP-galan

Den 28 augusti kl 19.00 på Kafé Station, Umeå, anordnade projektet tillsammans med skådespelare en workshop för allmänheten. Frågor som diskuterades med hjälp av lekfulla övningar rörde utanförskap och jämställdhet. Ett mycket spännande och uppskattat koncept!

Normkritik i text och bild

Normstorm och projekt Ledningskraft ordnade i maj en work shop för informatörer och kommunikatörer i regionen där vi diskuterade normkritik i text och bild. Informatörer har mycket makt att påverka det som visas utåt!

Normer och arbetsliv på Tegs centralskola, Umeå

I maj höll Genusakuten i en dag för elever i årskurs 7-9 på temat Vad formar våra yrkesval? Eleverna lyssnade på föreläsning om hur arbetsmarknaden ser ut utifrån ett genusperspektiv, gjorde värderingsövningar och grupparbete "hitta normen". De fick även reflektera över sina egna tänkta yrkesval och möjligheter.

Elevers skrivuppgifter samlades in, sammanställdes och analyserades utifrån teorier om könets påverkan på yrkesval. Analys och sammanställning överlämnades sedan till skolan för att kunna användas i personalgruppens diskussioner och strategier i arbetet.

Normkritik och arbetslivsdialoger på Castorskolan

Under våren har Machofabriken träffat både elever och pedagoger på Castorskolan i Bjurholm för att utbilda och diskutera normer.  En träff har hittills genomförts. Elever i årskurs 8 har också haft en dialogdag med olika representanter från det lokala arbetslivet samt fått ta del av föreläsning om kvinnors företagande.

Näringslivslunch Nordmaling

Indexator föreläste den 10 maj i Nordmaling om sina vinster av att synas som en jämställd arbetsplats och om sitt förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier.

Nätverket Normstorm har haft två träffar

Den 19-20 april 2012 hade nätverket som bildats efter kursen 'Genus, Makt och Samhälle' vid UCGS sin första träff; ett lunch-lunch seminarie på Kronlunds kursgård. Två mycket energigivande dagar där genusforskaren Malin Rönnblom stöttade oss att utveckla både analyser och strategier. Den 29-30 oktober genomfördes träff två på Stifsgården i Skellefteå - även den lika lyckad!

Tvådagarsseminarium för chefer och rekryteringsansvariga!

Den 19 mars samt 3 april bjöd projekt Normstorm, i samarbete med projekt Ledningskraft, in till två seminariedagar kring genus/normer/jämställdhet i arbetslivet. Ann-Katrine Roth höll i dessa dagar som gav både teoretisk och praktiskt kunskap - med fokus på hur vi praktiskt kan arbeta med jämställdhet, normer och diskrimineringslagstiftningen i egen  verksamhet. 45 personer runt om i regionen var anmälda till dagarna, både från privat- och offentlig sektor.

Normkritisk pedagogik på Liljaskolan

Under våren har Friends hållit i utbildning i normkritisk pedagogik för alla pedagoger på Liljaskolan i Vännäs. Tre träffar har genomförts och utvärderats, nu ser vi fram emot det fortssatta arbetet!

Internationella kvinnodagen

Den åttonde mars fanns projektet på plats i Glashuset, på torget i Umeå, tillsammans med projekt Ledningskraft och Umeå kommuns jämställdhetsstrateg. Under dagen intervjuade vi ett flertal aktörer som arbetar med jämställdhet och sände ut över torget.

Utbildning jämställdhet och normer Städ- och verksamhetsservices personal

Den femte mars samlades all personal inom Städ- och verksamhetsservice i Umeå kommun för en halvdags utbildning i jämställdhet och normer. Personalen fick lyssna till Genusakutens Ewa-Christina W Sandgren, reflektera kring normer samt koppla begreppen till egen verksamhet. Ledningsgruppen för städ- och verksamhetsservice får via Normstorm och Ledningskraft extra utbildning i jämställdhet för att bättre kunna leda detta arbete.

Komatsu Forest utbildar all personal

Den första och andra mars höll Fredrik Bondestam i utbildning för samtlig personal (400 pers) i omgångar. Temat var trakasserier och jargong - självklart också kopplat till ett jämställdhetsperspektiv. Ett par veckor senare fortsatte samtliga chefer sin processutbildning tillsammans med Bondestam.

Dragonskolan

Pedagoger som undervisar på el- och teknikprogrammen (Hus A) på Dragonskolan har gått tre utbildningstillfällen i Normkritisk pedagogik tillsammans med Friends. Nu fortsätter det viktiga arbetet med att hålla dessa kunskaper och reflektioner vid liv!

Introduktionsdag för nyanställda

Den 29 februari fanns Normstorm på plats för att mingla med Umeå kommuns nyanställda. Vi ställde frågan: vad kan du göra för att främja jämställdhet på din arbetsplats? och fick många som tyckte till genom att sätta en markering framför ett av flera alternativ.

Möjlighetsmonter på Nolias utbildnings- och rekryteringsmässa

Den 16 februari medverkade projektet på Nolias stora gymnasiemässa där vi fick chans att möta många hundra gymnasieelever från runt om i länet! Vi diskuterade normer kopplat till yrkesval och höll i tävlingen "Gissa jobbet" där elever genom intervjuer fick lista ut vad fem representanter från yrkeslivet arbetar med - en mycket lyckad tävling som gav många intressanta samtal!

SYV-dagar

Den 2-3 februari anordnade projekt Normstorm tillsammans med projekt Mer kvinnor i basen två dagar för Studie- och yrkesvägledare i Västerbotten. Dagarna fylldes med genus/normkunskaper, samverkan, studiebesök, föreställning, workshop och information/diskussion om framtidens arbetsmarknad. Gå gärna in på vår facebooksida för att se bilder från dagarna!

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.