Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, samordnar hälso- och sjukvården för likvärdighet.

I varje kommun ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Det är reglerat i Hälso- och sjukvårdslagen, § 24. MAS är en viktig resurs i planeringen av kommunens hälso- och sjukvård.

En MAS är en legitimerad sjuksökterska med ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

  • Patienterna får en god och säker vård
  • Journaler förs enligt patientjournallagen
  • Patienterna får den vård läkare förordnat
  • Läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
  • Delegering av medicinska arbetsuppgifter utförs på ett säkert sätt
  • Medicinsk utrustning hanteras och kontrolleras på ett säkert sätt
  • Verksamhetens kvalitet och säkerhet upprätthålls och utvecklas
  • Att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Arbetsgruppen ger varandra ett kollegialt stöd och utbyte och samarbetar i utvecklingsfrågor som berör det medicinska ansvaret i kommunen ex. genom att ta fram lokala riktlinjer inom vården, samordna utbildningar för personalen i hela regionen etc.

MAS-arbetsgruppen samverkar med andra vårdgivare om t.ex. vårdhygien och avancerad hemsjukvård m.m.

MAS-arbetsgruppen finns även representerad i olika arbetsgrupper, t.ex. Läkemedelscentrum, Vård och omsorgscollege och programrådets arbetsgrupp inom omvårdnadsinstitutionen vid Umeå universitet.

Arbetsgruppens medlemmar


Kontaktperson

Ingela Lundberg
Robertsfors kommun
E-post

Övriga medlemmar

Fausta Marianovic
Bjurholms kommun
E-post

Eva-Lena Wrethen
Nordmalings kommun
E-post

Annika Häggström
Umeå kommun
E-post

Yvonne Bergman
Umeå kommun
E-post

Annika Fjällström
Vindelns kommun
E-post

Karin Stenmark
Vännäs kommun
E-post

Ann-Christin Nordin
Örnsköldsviks kommun
E-post

Umeåregionens kansli, Umeå kommun, 901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8 (Viva-huset)
090-16 13 32, www.umearegionen.se 

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.