Gemensamma projekt för tillväxt och bra livsvillkor

Be Green Umeå

Avslutat projekt.

I projektet "Green citizens of Europe" (beviljade medel från miljöprogrammet LIFE+) tar Umeå på sig ledartröjan, och tillsammans med internationella samarbetsparter fokuserade parterna gemensamt på att utveckla nya idéer som avsåg att göra det lättare och roligare att leva mer hållbart. Syftet var att främja hållbart boende och resande i Umeåregionen och utveckla en organisation som stöd i det arbetet. Ett flertal både nya, innovativa metoder och tekniker samt beprövade metoder i nya miljöer för att främja hållbart resande och boende prövades och utvärderades för lämpliga målgrupper inom ramen för projektet.

Målsättningen med arbetet var att skapa förutsättningar för att omsätta innovativa idéer till nyföretagande i Umeåregionen med inriktning på hållbar teknik. Projektet hade tre övergripande mål:

  • Att förbättra tillgänglighet och mobilitet och möjliggöra en hållbar regionförstoring i Umeåregionen
  • Att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer med speciell fokus på energi- och resurshushållning.
  • Dessutom finns tydliga mål i projektet att öka hälso-, integrations- och jämställdhetsfrämjande verksamheter samt att minska miljöpåverkan i det regionala transportsystemet.

Projektperiod: 2010 - 2015.

Projektägare: Umeå kommun.

Läs mer på:

Be Green Umeå

Green Citizens of Europe​


Effekt - utveckla besöksnäringen i Umeåregionen

Pågående projekt.

Projekt Effekt är ett treårigt EU-projekt med syfte att utveckla besöksnäringen i Umeåregionen genom att ta vara på de effekter som Kulturhuvudstadsåret (Umeå 2014) förde med sig.

Projekt Effekt finansieras av Vännäs, Robertsfors, Vindelns, Nordmalings och Umeå kommun, River Country Ekonomisk förening, Region Västerbotten samt EU´s regionala utvecklingsfond.

Projektet ska jobba inom tre fokusområden:

  • Destinationsutveckling med hållbarhet i fokus
  • Marknadsetablering och marknadsföring för marknadsnärvaro
  • Samverkan mellan turistiska företag

Projektperiod: 2015 - 2018.

Projektägare: Umeå kommun.

Projektägare: Umeå kommun.

Läs mer på:

Projekt Effekt


Kulturdoula

Pågående projekt.

Projektet är en samverkan mellan nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen och Umeåregionens flyktingmottagning. Idén till projektet hämtades från Göteborg som har haft en likvärdig verksamhet i flera år.

Precis som i många situationer i livet är det viktigt att kunna kommunicera och förstå varandra och den situation man befinner sig i. Det innebär inte enbart att tala ett gemensamt språk, utan också att ha en ömsesidig kulturförståelse med allt vad det innebär. Under en graviditet och särskilt under en förlossning är det av yttersta vikt för både personal vid förlossningen och den utrikesfödda kvinnan att både kunna förstå och förmedla information. I dessa situationer kan det vara helt avgörande att ha stöd från en kulturdoula för att minska riskerna för allvarliga komplikationer. Spädbarnsdödligheten är högre i denna grupp och på senare år har det uppmärksammats att även mödradödligheten är högre bland utrikesfödda kvinnor i Sverige.

Projektet ska:

Utbilda 8-10 Kulturdoulor för Umeåregionen i de 4-5 största språkgrupperna för målgruppen

Arrangera fortlöpande informationsträffar för kulturdoulor och berörda verksamheter/personal

Via MVC identifiera kvinnor med behov av Kulturdoula

Använda Kulturdoula vid mödravårdsbesök och vid förlossning

Projektperiod: 2014 - 2016

Läs mer på:

Umeåregionens Flyktingmottagning


Hållbart resande i Örnsköldsvik

Avslutat projekt.

Arbetet bedrevs tillsammans med andra städer i omgivningen med syftet att förstora arbetsmarknadsregionen, där hållbart resande är en naturlig del.

Målsättningen var att bli mer framgångsrik på att belysa och använda hållbara vägvanor i Örnsköldsvik. Hållbara vägvanor innebär att välja aktiva transporter som att gå och cykla. Det kan även vara att arbetspendla genom att samåka alternativt åka med kollektivtrafik som tåg eller buss. Via aktiviteter i projektet spreds information och kunskap till medborgarna. Projektet önskade bidra till att skapa engagemang i att våga prova alternativa ressätt.

Projektperiod: 2011 - 2014.

Projektägare: Örnsköldsviks kommun.

Läs mer på:

Hållbart resande Örnsköldsvik


Gemensam arbetsmarknad Umeå - Örnsköldsvik

Avslutat projekt.

Begreppet lokal arbetsmarknad (LA) beskriver hur människor reser i förhållande till sina arbeten. I Umeås arbetsmarknad ingår även Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs kommuner. Örnsköldsvik är en egen arbetsmarknad. Näringslivsstrukturen och arbetsmarknaderna är på många sätt de motsatta i Örnsköldsvik LA och Umeå LA. Detta gör att de har möjlighet att komplettera varandra på ett sätt som är gynnsamt för näringslivets utveckling. Med förbättrade pendlingsmöjligheter blir det lättare att bo på ett ställe och jobba eller studera på ett annat.

I projektet genomfördes aktiviteter som stimulerar till ett större flöde av arbetskraft och en ökad omfattning av samverkan och affärsrelationer över läns- och kommungränser. Målsättningen var att öka attraktionskraften hos regionen som helhet och därmed förbättra näringslivets tillgång på arbetskraft och affärsmöjligheter. Det betyder möjligheter för människor att finna bostads- och arbetsmöjligheter. Detta syftade till att locka fler att flytta till regionen och även skapa en gemensam regional identitet, ett vi-tänkande för människor inom hela Umeåregionen.

Projektet vände sig till arbetsgivare och boende i regionen, men också politiker, tjänstemän och näringslivsorganisationer och finansieras av Umeåregionens kommuner.

Projektperiod: 2012 - 2014

Läs mer på projektets blogg

Läs mer om lokala arbetsmarknader


Kompetenspool för mottagning av kvotflyktingar

Avslutat projekt.

Från Umeåregionens flyktingmottagning bedrevs projekt Regional kompetenspool för förbättrad mottagningskapacitet. Det finansierades i sin helhet av pengar från Länstyrelsen i Västerbotten. Projektet hade som mål att förbättra kommunernas möjlighet att ta emot flyktingar genom att tillsammans med förskola, skola och bostadsbolag ta fram enhetliga rutiner och information översatta till flyktingarnas modersmål.

Projektet som också hade som mål att Umeåregionens kommuner under projektperioden tillsammans tog emot 45-50 kvotflyktingar, innehöll också möjlighet för personellt stöd med språk- och kulturkunskaper på arabiska och somaliska vid ankomsten och den första tiden på sin nya bostadsord för flyktingar som kommer via s.k. kvotmottagning.

Projektperiod: 2013 - 2014.

Kontakta Umeåregionens arbetsgrupp för flyktingmottagning för mer information


Destinationsutveckling i  Umeåregionen

Avslutat projekt.

Projektets syfte var att utveckla Umeåregionen som destination, genom förståelse för destinationsarbete och marknadens villkor, öka utbudet av produkter, stärka samverkan och destinationens tillgänglighet. Målet har varit att skapa ökad tillväxt i turismbranschen. Arbetet har bedrivits genom coachning av företagare inom besöks- och upplevelsebaserad närings samt marknads-föring av destinationen. Projektet har finansierats med strukturfondsmedel från EU.

​Projektperiod: 2012 - 2014.

Projektägare: Vindeln Utveckling.

Läs mer om projektet på Vindelns kommuns hemsida


Dialog och Utveckling för Regional tillväxt (DUR)

Avslutat projekt.

DUR var är ett näringslivsprojekt med syfte att lägga grunden för en positiv förändring av attityderna till företagande, för att skapa långsiktig tillväxt och utveckla näringslivs-strukturen i Umeåregionens kranskommuner. Detta gjordes genom att utveckla det befintliga näringslivet, verka för nyetableringar och skapa mötesplatser/arenor för dialog mellan kommun och näringsliv. Projektet har finansierats med strukturfondsmedel från EU.

Projektperiod: 2011 - 2014.

Projektägare: Bjurholms kommun.

Läs mer om projektet på Bjurholms kommuns hemsida


​IT-samverkan

Avslutat projekt.

IT finns inom kommunernas alla verksamhetsområden. Förväntningar och krav ökar från kommunala verksamheter, anställda hos kommunen men även från våra kommunmedborgare på ett modernt utbud av interna och externa tjänster till rimlig kostnad. Det finns en samverkan inom IT området i Umeåregionen där gemensam telefoni och telefonväxel samt gemensamt bibliotekssystem är goda exempel. Men det finns önskemål att samverkan kan utökas.

Projektets huvudmål var att höja tempot i samverkan inom IT i Umeåregionen och skapa förutsättningar för fortsatt samverkan. Projektet har genomfört aktiviteter för att uppnå målen enligt projektplanen inom följande områden:

  • Samverkan kring verksamhetssystem
  • Samverkan kring IT-plattformar och kompetens
  • Juridisk plattform för IT-samverkan

Projektperiod: 2013 - 2014.

Kontakta Umeåregionens kansli för mer information


Familjepeppen

Avslutat projekt.

Umeåregionen var en av tio regioner i landet som tilldelades medel av Statens folkhälsoinstitut för sin föräldrastödssatsning Familjepeppen, som hade som huvudmål att bidra till att barn får trygga och goda uppväxtvillkor. Inom ramen för projektet erbjöds ett brett urval av aktiviteter i form av föreläsningar och ett flertal olika generella föräldrastödsprogram runtom i Umeåregionen. Föräldrastödet erbjöds till alla föräldrar i regionen med barn under arton år. Mer än hälften av projektmedlen gick till forskning på föräldrastöd.

Projektperiod: 2010 - 2013

Läs mer på projektets hemsida​


Normstorm

Avslutat projekt.

Projekt Normstorm var ett jämställdhetsprojekt riktat mot arbetsmarknad och regional utveckling. Projektet ville genom samverkan, utbildning och erfarenhetsutbyte bidra till förändring av de system som idag kopplar samman vissa yrken med ett visst kön. Projektet verkade för ökade möjligheter för människor att arbeta inom olika sektorer, oavsett kön och ville inspirera individer att göra val som inte baseras på kön samt stödja arbetsgivare att bredda sin sökning för att rekrytera den bästa kompetensen.

Inom projektet togs en webbaserad utbildning och ett stödmaterial till den fram.

Projektperiod: 2011 - 2013

På www.umearegionen.se kan du läsa mer om samverkan och utveckling i Umeåregionen, ett arbete med visionen att regionen ska vara "världens bästa livsmiljö för en kvarts miljon människor 2050". Välkommen att ställa frågor, lämna synpunkter eller idéer. Kanske kan du bidra till att utveckla Umeåregionen och förverkliga visionen.